OSTEOPATHY

 

Osteopathie als medische filosofie werd in de jaren 1880 ontwikkeld door Andrew Taylor Still. 

Osteopathie bij paarden is een manuele therapie die tot doel heeft het autonome zenuwstelsel in balans te brengen. Het omvat een holistische benadering , waarbij het paard als geheel wordt beschouwd in plaats van alleen geïsoleerde symptomen te behandelen.

Het autonome zenuwstelsel is van cruciaal belang bij het handhaven van homeostase door deel te nemen aan de regulering van vrijwel alle functies van het lichaam. Het is niet verrassend dat autonome stoornissen betrokken zijn bij de ontwikkeling van talloze ziekten waarbij verschillende organen betrokken zijn.

Osteopathische behandeling is gebaseerd op grondige kennis van de anatomie, fysiologie en neurologie van het paard, en door het gebruik van bepaalde manuele technieken, het beïnvloeden en triggeren van het zenuwstelsel om het gezonde evenwicht te herstellen.

Een osteopathische sessie zal altijd het hele paard beoordelen en behandelen en niet focussen op de locatie van een symptoom. Het is de taak van de osteopaat om de 'blokkades' in het zenuwstelsel op te sporen, te behandelen en het herstelde evenwicht zijn werk te laten doen.

Hoewel je na één sessie vaak een onmiddellijke verbetering van een bepaald probleem zult zien, zal het lichaam van je paard wat tijd nodig hebben om zijn gezondheid en optimaal functioneren te herstellen en  is een vervolgsessie mogelijks noodzakelijk.

 

 

Osteopathy as a medical philosophy was developed in the 1880s by Andrew Taylor Still. 

Osteopathy in horses is a manual therapy that aims to balance the autonomic nervous system. It includes a holistic approach, considering the horse as a whole rather than just treating isolated symptoms.

The autonomic nervous system is critical in the maintenance of homeostasis by participating in the regulation of virtually all functions of the body. Not surprisingly, autonomic dysfunction is implicated in the development of numerous diseases involving diverse organs.

Osteopathic treatment is based on thorough knowledge of the equine anatomy, physiology and neurology, and by using certain manual techniques, influencing and triggering the nervous system to restore the healthy balance. 

An osteopathic session will always assess and treat the complete horse and not focus on the location of a symptom. It is the task of the osteopath to find the 'blockages' in the nervous system, treat them, and let the restored balance do it's work. 

Although you will often see an immediate improvement of a certain problem after one session, your horses body will need to be given some time to restore it's health and optimal functioning and potentially a follow up session.

 

L'ostéopathie en tant que philosophie médicale a été développée dans les années 1880 par Andrew Taylor Still.

L'ostéopathie chez le cheval est une thérapie manuelle qui vise à équilibrer le système nerveux autonome. Il comprend une approche holistique, considérant le cheval dans son ensemble plutôt que de traiter uniquement des symptômes isolés.

Le système nerveux autonome est essentiel au maintien de l'homéostasie en participant à la régulation de pratiquement toutes les fonctions du corps. Sans surprise, le dysfonctionnement autonome est impliqué dans le développement de nombreuses maladies impliquant divers organes.


Le traitement ostéopathique est basé sur une connaissance approfondie de l'anatomie, de la physiologie et de la neurologie équine, et en utilisant certaines techniques manuelles, influençant et déclenchant le système nerveux pour rétablir l'équilibre sain.

Une séance d'ostéopathie évaluera et traitera toujours le cheval complet et ne se concentrera pas sur la localisation d'un symptôme. C'est la tâche de l'ostéopathe de trouver les "blocages" dans le système nerveux, de les traiter et de laisser l'équilibre restauré faire son travail.

Bien que vous constatiez souvent une amélioration immédiate d'un certain problème après une séance, le corps de votre cheval devra avoir le temps de retrouver sa santé et son fonctionnement optimal et éventuellement une séance de suivi pourrait être nécessaire.